Polska

Kopalnia soli w Wieliczce

PODZIEMNE MUZEUM GÓRNICZE
Zbiory muzeum zajmują 12 dużych i kilka mniejszych komór, wyeksploatowanych w wiekach XVII—XIX, a usytuowanych w III-cim poziomie kopalni, na głębokości 135 m. Muzeum jest dziełem wieloletniej, niestrudzonej pracy nieodżałowanej pamięci Prof. Alfonsa Długosza i jego współpracowników. Obecną stałą ekspozycję stworzono stopniowo w latach 1953-1966.
Podziemna ekspozycja stanowi wspaniałą dokumentację rzeczową dla przebogatej problematyki starej kopalni. Uważny turysta znajdzie tu odpowiedź bodaj na każde pytanie, jakie, nasunęło mu się przy zwiedzaniu trasy turystycznej.
Mnogość eksponatów, zwłaszcza w niektórych komorach, jest tak duża, że w treści tego małego przewodnika nawet nie sposób wymienić je wszystkie. Dlatego zwrócimy tu uwagę tylko no te przedmioty, którym choćby przy pobieżnym zwiedzaniu koniecznie trzeba się przyjrzeć. Na uwagę zasługują również obrazy namalowane przez Prof. A. Długosza, rozmieszczone w różnych salach; przedstawiają one pracę dawnych górników solnych, a równocześnie ilustrują, do czego służyły eksponowane w danej sali narzędzia.

ZESPOŁ KOMOR „RUSSEGGER”
KOMORA I
Urządzonej tu ekspozycji nadano wspólny tytuł „Wieliczka walcząca”. Ilustruje ono bowiem niektóre ważne wydarzenia w długiej historii walk górników wielickich i bocheńskich o swe prawa. Szczególną wymowę moją 3 duże obrazy, namalowane przez Alfonsa Długosza. Pierwszy z nich, według chronologii wydarzeń, przedstawia bunt wielickich górników w 1580 r.: załoga górnicza, zebrawszy się u wejścia do zamku zupnego, upomina się o swoje dawne prawa, łamane przez chciwych dzierżawców żupy. Obraz drugi prezentuje swoisty „zamach stanu” w żupie bocheńskiej w 1584 r. Górnicy, doprowadzeni nieuczciwością żupnika do kresu wytrzymałości, napadli nocą na zamek żupny. Przerażony żupnik salwował się ucieczką przez okno. Trzeci natomiast obraz przypomina zbrojny udział wieliczan pod wodzą Edwarda Dembowskiego w tzw. „rewolucji krakowskiej” w 1846 r., wymierzonej przeciw zaborcy austriackiemu. Bardzo interesujące są również 4 powiększone zdjęcia miedziorytów W. Hondiusa z 1645 r. przedstawiające pracę w kopalni w XVII w.